Thông báo số 927/TB-VPCTN về ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang V/v củng cố, kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tại buổi tiếp Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày 11 tháng 7 năm 2014

28/11/2016 | 16:54

 

Vui lòng tải file về máy nếu bạn không xem trực tiếp được: