Chức Năng Nhiệm Vụ

26/09/2016 | 16:7
        1. Vị trí:
        Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; có đủ tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật; Quỹ hoạt động theo điều lệ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và sự bảo trợ của Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội.
        2. Chức năng:
        Quỹ có chức năng tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong nước và ở nước ngoài tham gia xây dựng quỹ, đóng góp tiền, của, vật chất... để thực hiện mục đích bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em theo đúng mục tiêu của Quỹ đề ra.
        3. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
       Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp trên địa bàn thành phố, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tạo nguồn vốn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Phát triển nguồn vốn thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa có tính chất từ thiện theo quy định.
        Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, các quận, huyện, thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể trong thành phố, các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
        Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp theo quy định.
        Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Quỹ báo cáo hội đồng bảo trợ Quỹ và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.
        Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và công khai kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.
        Báo cáo ( định kỳ, đột xuất) với Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội về tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.
        ( Theo Quyết định số 983/QĐ-SLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Lao động - TBXH Hà Nội).
        4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn.
        - Phòng Hành chính tổng hợp:
        + Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, đột xuất của cơ quan.
        + Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch khi được lãnh đạo duyệt.
       + Thực hiện công tác tổ chức, kế toán, tổng hợp, báo cáo, hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng.
        + Vận động ủng hộ quỹ.
        - Phòng Quản lý chương trình dự án:
        + Tổng hợp số lương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
       + Tổ chức khám phân loại tim, các bệnh về mắt, nụ cười, dị tật vận động, phối hợp với các bệnh viện phẫu thuật và hỗ trợ kinh phí.
        + Tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình tặng quà, học bổng cùng nhà tài trợ.
        + Khảo sát và đề xuất hỗ trợ thiết bị vui chơi cho các đơn vị.
        + Vận động ủng hộ quỹ.
        - Phòng Tuyên truyền vận động:
       + Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các hoạt động của Quỹ. Quản lý Website, viết và cập nhật tin bài, phối hợp với báo, đài đưa tin về hoạt động của Quỹ.
        + Thường trực công tác vận động: Tổ chức sự kiện gây Quỹ, gặp gỡ nhà tài trợ, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em.
         + Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở, các hoạt động giao lưu, gặp mặt nhà tài trợ.

 

Tin tức

Giới thiệu

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Quỹ Bảo trợ trẻ em là Quỹ duy nhất được thành lập theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ ...