các địa chỉ đã giúp đỡ

Danh sách trẻ em nhận hỗ trợ học tập dài hạn năm 2016

DANH SÁCH TRẺ EM NHẬN HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỢT 1 STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ/ Nơi nuôi dưỡng Lớp/ Trường Hoàn cảnh gia đình Thành tích học tập Nhà tài trợ Thời gian tài trợ Nam Nữ 1 Lê Thị ...