Gặp mặt học sinh thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt lần 2 năm 2017