Chương trình giao lưu giữa nhà tài trợ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn năm 2018